Ruczaj Rumble

A new fighting games rumble is about to begin!
Join us on 10-11 February 2018, Krakow, Poland

Regulamin Ruczaj Rumble 2018

1.

Wydarzenie "Ruczaj Rumble" odbywa się na terenie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Łojasiewicza 6, w Krakowie, od godziny 10:00 dnia 10 lutego 2018 r. (sobota) do godziny 20:30 dnia 11 lutego 2018 r. (niedziela).

2.

Wydarzenie "Ruczaj Rumble" organizowane jest przez Koło Matematyków Studentów UJ, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łojasiewicza 6/1008. Wydarzenie "Ruczaj Rumble" jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 01.13.123 z późn. zm.). Wydarzenie nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504.).

3.

Za uczestnika wydarzenia "Ruczaj Rumble" uważa się osobę, która znajduje się na terenie imprezy. W przypadku osób poniżej la.t 17, wymagana będzie pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna prawnego na wejście.

4.

Przebywanie na terenie wydarzenia oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem przed wydarzeniem bądź najpóźniej w momencie wejścia na teren imprezy.

5.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo natychmiastowego usunięcia z terenu wydarzenia "Ruczaj Rumble" osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu, łamiących prawo czy też w inny sposób stwarzających zagrożenie dla mienia, zdrowia lub życia własnego bądź pozostałych uczestników. Osoby te nie będą miały możliwości powrotu na teren imprezy. Istnieje możliwość pociągnięcia takich osób do odpowiedzialności cywilnej.

6.

Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność (zarówno finansową, jak i prawną) za swoje postępowanie od momentu wejścia na teren imprezy aż do chwili zakończenia wydarzenia "Ruczaj Rumble". Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za spowodowane przez uczestników wypadki oraz szkody ani też za zdarzenia, które w rezultacie mogą prowadzić do wyżej wymienionych skutków.

7.

Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków nie leży w zakresie uprawnień Organizatorów. Osoby wchodzące na teren wydarzenia "Ruczaj Rumble" powinny ubezpieczyć się na własny koszt.

8.

W przypadku uszkodzenia mienia należącego do Organizatorów i/lub Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.

9.

"Ruczaj Rumble" jest imprezą otwartą, co oznacza, że na terenie wydarzenia mogą przebywać tak osoby biorące udział w wydarzeniu, jak i niezapisani goście.

10.

Budynek, w którym odbywa się wydarzenie "Ruczaj Rumble", zostanie ze względów bezpieczeństwa zamknięty w godzinach od 20:30 dnia 10 lutego 2018 r. (sobota) do 10:00 dnia 11 lutego 2018 r..

11.

Uczestnikom zabrania się posiadania oraz wnoszenia na teren imprezy broni (w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.) lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów mogących spowodować niebezpieczeństwo pożaru, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabronione jest również propagowanie materiałów lub symboli nawołujących do nienawiści na tle rasowym lub religijnym, materiałów o zabarwieniu erotycznym, dyskryminujących dowolne grupy społeczne, jak również godzących w organy Rzeczpospolitej Polskiej.

12.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia o wnoszenie lub posiadanie przedmiotów wymienionych w punkcie 11 służby porządkowe zastrzegają sobie możliwość zarówno przeszukania bagażu osoby podejrzanej, jak i kontroli osobistej przeprowadzonej za zgodą uczestnika. Wyżej wymienione czynności zostaną przeprowadzone w sposób nienaruszający godności osobistej ani innych dóbr osoby podejrzanej.

13.

Z terenu wydarzenia "Ruczaj Rumble" zostaną niezwłocznie, bez prawa do powrotu, usunięte osoby pozostające pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zakaźnie chore, stanowiące zagrożenie dla zdrowia innych uczestników, posiadające substancje wymienione w punkcie 11, a także osoby zakłócające spokój, agresywne lub zachowujące się w sposób sprzeczny z ogólnie pojętymi dobrymi obyczajami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania policji lub powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) w uzasadnionych przypadkach.

14.

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, zakłócenia porządku czy też złamania regulaminu, świadek takiej sytuacji zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia przedstawiciela Organizatorów, służb porządkowych lub informacyjnych.

15.

Na terenie wydarzenia "Ruczaj Rumble" obowiązuje całkowity zakaz palenia.

16.

Na terenie wydarzenia "Ruczaj Rumble" zabrania się podłączania własnych urządzeń elektrycznych (laptopy, ładowarki do telefonów, suszarki itp.) w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Naruszenie plomb zabezpieczających gniazdka elektryczne może grozić niezwłocznym usunięciem z terenu imprezy.

17.

Uczestnicy wydarzenia "Ruczaj Rumble" zobowiązani są do zachowania czystości. Nieprzestrzeganie porządku (śmiecenie itp.) może grozić usunięciem z terenu imprezy.

18.

Organizatorzy wydarzenia "Ruczaj Rumble" nie odpowiadają za rzeczy zgubione, uszkodzone lub pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy.

19.

W turniejach wydarzenia "Ruczaj Rumble" ma prawo brać udział także obsługa imprezy, pod warunkiem zrzeknięcia się wszelkich praw do nagród. W przypadku zajęcia nagradzanego miejsca, nagroda przechodzi na osobę poniżej w rankingu zwycięzców.

20.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników wydarzenia w celach promocyjnych i informacyjnych.

21.

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Obowiązuje wówczas najnowsza wersja regulaminu opublikowana i dostępna na terenie imprezy.

22.

W przypadkach spornych bądź niewymienionych w regulaminie decydujący głos mają Organizatorzy wydarzenia.

Contact

Feel free to leave a comment on the discord channel, twitter, facebook.
You can contact us directly by mail contact@ruczajrumble.com